ΓΕΝΙΚΑ  

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό σύσταση ανεξάρτητες ΜΜΕ, που προτίθεται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συν/μοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

 • Για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, στο ποσό των 250.000€
 • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000€
 • Για τις Κοιν.Σ.Επ., τους Αγροτικούς Συν/μούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ Σύμφωνα με την πρόσκληση .

Ενδεικτικά ενισχύονται

 • Επενδυτικά σχέδια στον Πρωτογενή τομέα
 • Επενδυτικά σχέδια στην Μεταποίηση Πρωτογενή και Δευτερογενή τομέα
 • Επενδυτικά σχέδια στον κλάδο του τουρισμού για  ξενοδοχειακές μονάδες  που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων  και άλλες τουριστικές μονάδες όπως camping
 • Επενδυτικά σχέδια σε επιλεγμένους κλάδους των υπηρεσιών όπως Αθλητικές εγκαταστάσεις,  logistics

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

Διακρίνονται δύο κατηγορίες δαπανών:

α. Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας.

β. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Οι δαπάνες ενισχύονται σε συνδυασμό με δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων και περιλαμβάνουν επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

ΕΙΔΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.

β. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδότησης μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης.

 • Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων για δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Στις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων χορηγούνται οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων (εγκεκριμένα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων) όπως αυτές καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και παρουσιάζονται στον πίνακα:

Τόπος Εγκατάστασης Επένδυσης Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ανά μέγεθος επιχείρησης
Περιφέρεια Μεγάλη Μεσαία Μικρή
EL11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 35% 45% 55%
EL12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 35% 45% 55%
EL14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 35% 45% 55%
EL 21 ΗΠΕΙΡΟΣ 35% 45% 55%
EL 23 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 35% 45% 55%
EL 25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 35% 45% 55%
EL 41 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 35% 45% 55%
EL13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 25% 35% 45%
EL 22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 25% 35% 45%
EL 43 ΚΡΗΤΗ 25% 35% 45%
EL 24 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 25% 35% 45%
EL30 ΑΤΤΙΚΗ      
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30%
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30%
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30%
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 10% 20% 30%
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 20% 30% 40%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ 20% 30% 40%
EL42 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 20% 30% 40%
 • Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων για δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες ΜΜΕ, ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 50.000ευρώ.

Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,  ορίζεται στο 100% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 100.000 ευρώ.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  Από 08/12/2020 έως 31/03/2021

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  2810286088, gm@anelixisc.gr