ΓΕΝΙΚΑ  

Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συν/μοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000€
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, στο ποσό των 250.000€
 • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000€
 • Για τις Κοιν.Σ.Επ., τους Αγροτικούς Συν/μούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

 • καινούργιος ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός,
 • τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
 • αγορά μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.

ΕΙΔΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής παρέχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης.

Οι εντάσεις και ύψη ενισχύσεων για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και παρουσιάζονται στον πίνακα:

Τόπος Εγκατάστασης Επένδυσης Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ανά μέγεθος επιχείρησης
Περιφέρεια Μεγάλη Μεσαία Μικρή
EL11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 35% 45% 55%
EL12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 35% 45% 55%
EL14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 35% 45% 55%
EL 21 ΗΠΕΙΡΟΣ 35% 45% 55%
EL 23 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 35% 45% 55%
EL 25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 35% 45% 55%
EL 41 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 35% 45% 55%
EL13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 25% 35% 45%
EL 22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 25% 35% 45%
EL 43 ΚΡΗΤΗ 25% 35% 45%
EL 24 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 25% 35% 45%
EL30 ΑΤΤΙΚΗ      
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30%
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30%
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30%
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 10% 20% 30%
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 20% 30% 40%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ 20% 30% 40%
EL42 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 20% 30% 40%

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως 30/09/2021 εκτός και αν εξαντληθεί νωρίτερα ο Προϋπολογισμός

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  2810286088, gm@anelixisc.gr