ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.4399/2016 6η Προκήρυξη

ΓΕΝΙΚΑ   Στο συγκεκριμένο καθεστώς ενισχύσεων υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας (με τις εξαιρέσεις του άρθρου 7). ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ατομική επιχείρηση Εμπορική εταιρεία Συνεταιρισμός Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συν/μοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές…

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ «ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ» ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.4399/2016 4η Προκήρυξη

ΓΕΝΙΚΑ   Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό σύσταση ανεξάρτητες ΜΜΕ, που προτίθεται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ατομική επιχείρηση Εμπορική εταιρεία Συνεταιρισμός…

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.4399/2016 4η Προκήρυξη

ΓΕΝΙΚΑ   Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ατομική επιχείρηση Εμπορική εταιρεία Συνεταιρισμός Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συν/μοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό…