Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.

 

Η στήριξη των επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγμένες σε δίκτυα θα επιφέρει σημαντικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία καθώς το franchising εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των Πράξεων θα είναι οι επιχειρήσεις franchising που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων (Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τουρισμός, ΤΠΕ, Υλικά/ Κατασκευές, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υγεία/ Φάρμακα).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στα πλαίσια της εν λόγω δράσης, προβλέπονται:

 

  • Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
  • Μηχανήματα και εξοπλισμό
  • Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
  • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
  • Μεταφορικά μέσα

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 25.000.000€ (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 55,5 εκατ. €.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 30.000 € έως 200.000 €

Ποσοστό επιχορήγησης

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50%.

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

18 μήνες/24 μήνες