Ενίσχυση-επιχορήγηση επιχειρήσεων με 20.000€ έως 200.000€ μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επιχορηγηθούν επενδυτικά σχέδια ύψους 20.000,00€ έως 200.000,00€, με ποσοστό χρηματοδότησης από 50 έως 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα το ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων θα ξεκινήσει στις 06/02/2019 και θα διαρκέσει έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Δικαιούχοι

Η δράση αφορά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:

 

 • Αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, οι επιχειρήσεις πρέπει να:

 

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης
 • έχουν τουλάχιστον 2 ετήσιες μονάδες εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

Παράλληλα, η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί, κατά το έτος που προηγείται της υποβολής του τελικού αιτήματος επαλήθευσης, τις ΕΜΕ μισθωτής εργασίας που διέθετε το έτος πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου και τις οποίες δήλωσε στο αίτημα χρηματοδότησης αυτής.

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 19/12/2018 και ημερομηνία λήξης 31/01/2021.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για περισσότερες πληροφορίες ή για ραντεβού επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2810 286088 ή με e-mail στο gm@anelixisc.gr.