Ενεργά ΠρογράμματαΝέα / Εκδηλώσεις

Προδημοσιεύτηκε η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, συνολικού προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της ψηφιακής υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Η αναλυτική πρόσκληση αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους

Ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά των επιχειρήσεων, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες, η δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: η οποία αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: η οποία αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: η οποία αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Δράση 1: Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Σκοπός της παρούσα δράσης είναι είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Ενισχυόμενος Προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο της δράσης επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο ελάχιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 18.000€ ενώ ο μέγιστος ενισχυόμενος σε 30.000€

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

-Δαπάνες Εξοπλισμού: Φορητοί ή σταθεροί υπολογιστές, πολυμηχανήματα, συσκευές, servers, συστήματα ψηφιακής προβολής, αναγνώστε barcode, καλώδια.

-Δαπάνες Λογισμικού: Εφαρμογές Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Λογιστικών και Ανθρωπίνων Πόρων, CRM, εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης, ανάπτυξη ιστοσελίδων και κατασκευή e-shop.

-Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών: Πιστοποιήσεις ή Τεχνικές Μελέτες Εγκατάστασης Ψηφιακών Συστημάτων, Εφαρμογές Διαχείρησης Πελατών και Λοιπά Πληροφοριακά Συστήματα – Συμβουλευτική Υποστήριξη

Καθεστώς και Ένταση Ενισχύσεων

Για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στη παρούσα δράση παρέχεται το καθεστώς της επιχορήγησης ενώ η ένταση ενίσχυσης για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται στο 50%.

Προδημοσίευση Δράσης

Δράση 2: Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Σκοπός της παρούσα δράσης είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους, στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Ενισχυόμενος Προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο της δράσης επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο ελάχιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50.000€ ενώ ο μέγιστος ενισχυόμενος σε 650.000€

Επιλέξιμα Δαπάνες

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

-Δαπάνες Εξοπλισμού: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων, Ρομποτικά Συστήματα, Εξελιγμένος Τεχνολογικός Εξοπλισμός, 3D Printers

-Δαπάνες Λογισμικού: Σύγχρονες Εφαρμογές Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Συστήματα Ανάλυσης Δεδομένων, Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης ανάπτυξη ιστοσελίδων και κατασκευή e-shop.

-Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών: Πιστοποιήσεις ή Τεχνικές Μελέτες Εγκατάστασης Ψηφιακών Συστημάτων, Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών και Λοιπά Πληροφοριακά Συστήματα Συμβουλευτική Υποστήριξη, Πιστοποίηση Συστημάτων

Καθεστώς και Ένταση Ενισχύσεων

Για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στη παρούσα δράση παρέχεται το καθεστώς της επιχορήγησης ενώ η ένταση ενίσχυσης για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται στο 50%.

Προδημοσίευση Δράσης

Δράση 3: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Σκοπός της παρούσα δράσης είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4η βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε νέες τεχνολογίες(ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Ενισχυόμενος Προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο της δράσης επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο ελάχιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 200.000€ ενώ ο μέγιστος ενισχυόμενος σε 1.200.000€

Επιλέξιμα Δαπάνες

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

-Δαπάνες Εξοπλισμού: Ψηφιακά ελεγχόμενος Η/Μ εξοπλισμός, εξελιγμένα συστήματα απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα , μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων αιχμής για την ασφάλεια χώρων , μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων Industry 4.0

-Δαπάνες Λογισμικού: Εφαρμογές αυξημένης ευφυίας, ψηφιακή ασφάλεια, ανάλυση δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain

-Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών: Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Καθεστώς και Ένταση Ενισχύσεων

Για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στη παρούσα δράση παρέχεται το καθεστώς της επιχορήγησης ενώ η ένταση ενίσχυσης για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται στο 50%.

Προδημοσίευση Δράσης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2810286088, ή/και στο e-mail: info@anelixisc.gr