Ενεργά ΠρογράμματαΝέα / Εκδηλώσεις

Κίνητρα για πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έρχεται να δώσει η νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μέσα από την δέσμη δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ”,  η οποία στοχεύει στον πράσινο μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Η “Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ” αποτελείται από δύο (2) διακριτές δράσεις, οι οποίες καλύπτουν στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους. Ειδικότερα, η δέσμη θα περιλαμβάνει τις δράσεις “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ” και “Πράσινη Παραγωγική Ενέργεια ΜΜΕ”.

Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η ενθάρρυνση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμιση, κυκλικής οικονομία και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Ενισχυόμενος Προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο της δράσης επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 201.000€ έως και 1.000.000€

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

-Κτιριακές Εγκαταστάσεις & Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου

-Δαπάνες Παραγωγικού, Μηχανολογικού & Λοιπού Εξοπλισμού

-Δαπάνες Εξοπλισμού (GREEN) όπως εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

-Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού όπως πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, δαπάνες προβολής, τεχνικές και συμβουλευτικές μελέτες

-Μεταφορικά μέσα (ηλεκτρικά)

-Μισθολογικό Κόστος Νέων Εργαζομένων

-Έμμεσες Δαπάνες

Καθεστώς και Ένταση Ενισχύσεων

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ του
χρηματοδοτικού καθεστώτος De-Minimis και του ΓΑΚ 651/2014. Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στη παρούσα δράση παρέχεται το καθεστώς της επιχορήγησης.

Οι εντάσεις ενίσχυσης για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανέρχονται από 40% έως 50%.

Προδημοσίευση Δράσης

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η ενθάρρυνση μικρών επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμιση, κυκλικής οικονομία και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Ενισχυόμενος Προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο της δράσης επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

-Κτιριακές Εγκαταστάσεις & Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου

-Δαπάνες Παραγωγικού, Μηχανολογικού & Λοιπού Εξοπλισμού

-Δαπάνες Εξοπλισμού (GREEN) όπως εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

-Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού όπως πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, δαπάνες προβολής, τεχνικές και συμβουλευτικές μελέτες

-Μεταφορικά μέσα (ηλεκτρικά)

-Μισθολογικό Κόστος Νέων Εργαζομένων

-Έμμεσες Δαπάνες

Καθεστώς και Ένταση Ενισχύσεων

Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του κανονισμού υπ’ αριθμό 1407/2013 ήσσονος σημασίας (De Minimis). Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στη παρούσα δράση παρέχεται το καθεστώς της επιχορήγησης

Οι εντάσεις ενίσχυσης για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανέρχονται από 40% έως 50%.

Προδημοσίευση Δράσης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2810286088, ή/και στο e-mail: info@anelixisc.gr