Ενεργά ΠρογράμματαΝέα / Εκδηλώσεις

Ερευνώ – Καινοτομώ

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων από επιχειρήσεις στην ενιαία Δράση Έρευνας & Καινοτομίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠΑ 2021- 2027).
Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι Επιχειρήσεις και Ερευνητικοί Οργανισμοί, καθώς και Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως Ερευνητικοί Οργανισμοί είτε ως επιχειρήσεις, που συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Αιτήσεις χρηματοδότησης στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων, σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής Πρόσκλησης.

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
  2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
  3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία

2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα

4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία

5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα

6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

7. Αειφόρος Ενέργεια

8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Προϋπολογισμός Προτάσεων

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως αυτό ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, ανά Παρέμβαση:

ΠαρέμβασηΜέγιστος Συνολικός Προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης 
I.Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις800.000€
II.Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς2.000.000€
III.Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων2.000.000€
IV.Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσειςΟ συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη»

Ένταση Ενίσχυσης

Τα έργα που θα προταθούν για χρηματοδότηση θα είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν σε έργα έρευνας και ανάπτυξης και το ενισχυόμενο έργο εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

  • βιομηχανική έρευνα (industrial research),
  • πειραματική ανάπτυξη (experimental development).

Η ένταση ενίσχυσης του έργου έρευνας και ανάπτυξης ενός δικαιούχου καθορίζεται από:

  • τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) κάθε ενότητας εργασίας του έργου και
  • το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή/Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

Η ένταση ενίσχυσης ενός δικαιούχου είναι ίση για όλες τις κατηγορίες δαπάνης που συμπεριλαμβάνει κάθε διαφορετική ενότητα εργασίας του προτεινόμενου έργου.

Στην περίπτωση συνεργατικών έργων η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης.

Αναλυτικά οι εντάσεις των ενισχύσεων αποτυπώνονται παρακάτω ανά παρέμβαση, ανά χαρακτηρισμό ενότητας εργασίας και ανάλογα με το μέγεθος επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα κατωτέρω αναφερόμενα ποσοστά , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014.

Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία βιομηχανική έρευνα ή / και πειραματική ανάπτυξη.

Επιλέξιμη ΔραστηριότηταΜεγάλες επιχειρήσεις έωςΜεσαίες επιχειρήσεις έωςΜικρές επιχειρήσεις έως
Έργα έρευνας και ανάπτυξηςβιομηχανική έρευνα  50%60%70%
βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις*65%75%80%
πειραματική ανάπτυξη  25%35%45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις*40%50%60%

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή
τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη.

Επιλέξιμη ΔραστηριότηταΜεγάλες επιχειρήσεις έωςΜεσαίες επιχειρήσεις έωςΜικρές επιχειρήσεις έως
Έργα έρευνας και ανάπτυξηςβιομηχανική έρευνα  50%60%70%
βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις*65%75%80%
πειραματική ανάπτυξη  25%35%45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις*40%50%60%
  1. το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους,
  2. τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία πειραματική ανάπτυξη

Επιλέξιμη ΔραστηριότηταΜεσαίες επιχειρήσεις έως Μικρές επιχειρήσεις έως
Έργα έρευνας και ανάπτυξηςπειραματική ανάπτυξη  35%45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις*50%60%

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρείται η ακόλουθη προϋπόθεση: τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Παρέμβαση IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Η ένταση ενίσχυσης για την ενισχυόμενη επιχείρηση (συνολικά για το έργο έρευνας και ανάπτυξης) καθορίζεται στο 70%.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται για κάθε έργο έρευνας και ανάπτυξης της Παρέμβασης IV δεν υπερβαίνει το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται για το εν λόγω έργο έρευνας και ανάπτυξης βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη».

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η ενίσχυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 6 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες στη Δράση είναι οι δαπάνες του άρθρου 25 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως ισχύει, για έργα έρευνας και ανάπτυξης και αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

Άμεσες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού
Για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών

-Οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης σκοπιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες.

-Οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου δεν είναι επιλέξιμες.

Ημερομηνία Έναρξης & Λήξης Υποβολής των Αιτήσεων

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

– για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00

– για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00

– για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.