Ενεργά ΠρογράμματαΝέα / Εκδηλώσεις

Κίνητρα για ανάπτυξη νέων επενδύσεων έρχεται να δώσει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022, μέσα από το καθεστώς “Επιχειρηματικότητα 360”, το οποίο προκηρύχθηκε με ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων την 9η Ιανουαρίου και ημερομηνία λήξης την 10η Απριλίου.

Στόχος του Καθεστώτος Ενίσχυσης

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγοντα στο πλαίσιο του ν. 4887/2022 τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

Συνολικό Ύψος Δημόσιας Δαπάνης

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Τα λοιπά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων υπάγοντα επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών, εξαιρούμενων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της “αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας”, της “μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας”, της “ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων” καθώς και των “εναλλακτικών μορφών τουρισμού”. Ενδεικτικά είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τα ακόλουθα:
-Μονάδων αφαλάτωσης νερού (σε
νησιώτικες περιοχές) και ανακύκλωσης
-Δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο
-Δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων
-Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας.

Δικαιούχοι

Στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα 360, δικαιούχοι δύναται να είναι οι ακόλουθοι:

 • Εμπορική Εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

Το ελάχιστο ύψος των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται βάση το μέγεθος του φορέα και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις, από 1.000.000,00€
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις από 500.000,00€
 • Για μικρές επιχειρήσεις, από 250.000,00€
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, από 100.000€

Ανώτατα Ποσά Χορηγούμενων Ενισχύσεων

Το ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων καθορίζεται βάση το μέγεθος του φορέα και συγκεκριμένα:

 • Για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια (3.000.000,00€)
 • Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το συνολικό ποσό ενίσχυσης  ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00€) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. 
 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 7 δεν μπορεί να υπερβεί τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, υπολογιζομένου εντός των ορίων των περιπτώσεων α και β.

Είδη Παρεχόμενων Ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία δύναται να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενίσχυσης για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ενώ το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη εκτός της επιχορήγησης και χορηγούνται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 • κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων,
 • αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 • μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Λοιπές κατηγορίες δαπανών

 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για νέες ΜΜΕ
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

Ποσοστά Ενίσχυσης

Ακολουθούν τα ποσοστά ενίσχυσης ανά Περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων υπαγωγής

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων, αναμένεται να ξεκινήσει στις 09/01/2023 και να ολοκληρωθεί στις 10/04/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2810286088, ή/και στο e-mail: info@anelixisc.gr