Ενεργά ΠρογράμματαΝέα / Εκδηλώσεις

Κίνητρα για ανάπτυξη επενδύσεων στο κλάδο της μεταποίησης έρχεται να δώσει το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, μέσα από τη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση», η οποία έχει ενεργοποιηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Φεβρουαρίου.

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας

Το ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης  για τα επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται σε 60% για τις μεσαίες και 70% σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Συνολικό Ύψος Δημόσιας Δαπάνης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης θα ανέλθει σε 73.227.620€ εκ των οποίων το 70% θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις ενώ το υπόλοιπο 30% του προϋπολογισμού θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπροσθέτως από το σύνολο του προϋπολογισμού που θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης, το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% στις νέες επιχειρήσεις.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης υπάγονται επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται στις ακόλουθες ενδεικτικές δραστηριότητες: 
-Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 
-Κατασκευή Ειδών Ένδυσης, Δέρματος και Δερμάτινων Ειδών 
-Βιομηχανία Ξύλου και Χαρτοπολτού 
-Εκτυπώσεις και Αναπαραγωγή Προεγγεγραμμένων Μέσων 
-Παραγωγή Χημικών Ουσιών και Προϊόντων 
-Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 
-Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
-Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων,  βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων 
-Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
-Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 
-Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
-Κατασκευή Επίπλων 
-Υπηρεσίες αποθήκευσης και Μεταφοράς 
-Εκδοτικές Δραστηριότητες

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας δράση, επιλέξιμοι φορείς είναι οι ακόλουθοι:
1.Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης. Ειδικότερα, υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ενώ νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις
2. Επιχειρήσεις με νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και Ατομικές
3. Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης

Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

Στο πλαίσιο της Δράσης, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000€).

Είδη Παρεχόμενων Ενισχύσεων

Για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» παρέχεται μόνο το κίνητρο της επιχορήγησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

1. Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού – Έως 20% του συνολικού επενδυτικού κόστους
2. Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Έως 100% του συνολικό επενδυτικού κόστους
3. Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών – Έως 400% του συνολικό επενδυτικού κόστους
4. Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού – Έως 30% του συνολικού επενδυτικού κόστους  
5. Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής – Έως 20% του συνολικού επενδυτικού κόστους 
6. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 – Έως 10% του συνολικού επενδυτικού κόστους
7. Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο Έως 10% του συνολικό επενδυτικού κόστους

Επίσης, το επενδυτικό σχέδιο οφείλει να είναι συμβατό με το μοντέλο βιομηχανίας 4.0. και εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:
-Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)

-Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning,Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.

-Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής

Ποσοστά Ενίσχυσης

Ακολουθούν τα ποσοστά ενίσχυσης στη Περιφέρεια Κρήτης

Περιφερειακή ΕνότηταΑνεξαρτήτου ΜεγέθουςΜεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές Επιχειρήσεις
Ηράκλειο50%60%70%
Λασίθι50%60%70%
Χανιά50%60%70%
Ρέθυμνο50%60%70%

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

Τεκμηρίωση της δυνατότητα κάλυψης τουλάχιστον του 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων υπαγωγής

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων, ξεκίνησε στις 07/12/2022 (ώρα 13:00) και θα ολοκληρωθεί στις 01/02/2023 (ώρα 13:00).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2810286088, ή/και στο e-mail: gm@anelixisc.gr